Cursos disponibles

El curs està dividit en 8 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

Ø  Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió

Ø  Bases conceptuals del tema, a través d’un document bàsic i amb altres documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques addicionals.

Ø  Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d'investigació - acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per posteriorment planificar i dur a terme noves intervencions

Ø  Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores

Ø  Activitats per l'autoconeixement i el creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l'acompanyament adequat

Ø  Narració final de cada sessió, un exercici d'auto avaluació del procés viscut


 A l’àrea d’educació artística sovint no se li atorga la importància que li correspon en el desenvolupament integral dels infants i se li dedica poc temps a l’escola.

Des de l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament del llenguatge artístic dels infants propiciant vivències i experiències estimulants i enriquidores que contribueixin a fer créixer les seves capacitats i habilitats, i respectin el ritme i la idiosincràsia de cada nen. 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Tinguin una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants.
 • Coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.
 • Siguin conscients de la importància de desenvolupar processos de treball que incloguin diverses activitats i tinguin un enfocament competencial.
 • Aprenguin a utilitzar materials de manera creativa i innovadora.
 • Eixamplin el seu coneixement sobre art en general i sobre art contemporani en particular i coneguin algunes tendències i artistes. 
 • Posin en pràctica processos artístics i experimentin en primera persona algunes propostes.
 • Gaudeixin de l’experiència de crear i compartir amb altres companys i s’enriqueixin amb l’intercanvi d’idees i propostes.   
 • Comparteixin vivències i emocions.

El curs vivencial d’acompanyament emocional està destinat a famílies, mestres, educadors/es i altres persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en l’àmbit de l’acompanyament a infants fins als 16 anys.

 

El curs té una orientació molt pràctica. La meitat de cada sessió està dedicada a l’anàlisi de casos reals que les persones participants estan vivint. Hi ha també la possibilitat de fer dues sessions opcionals a Ca L’Aulet, l’espai educatiu del CAIEV a l’alt maresme. Si teniu fills/es us demanem que vingueu a aquesta sessió amb ells/es, ja que són dues sessions de convivència i joc amb els fills/es, per tal de conèixer millor les dinàmiques relacionals que viviu, i així ajustar l’anàlisi de situacions del curs a les situacions reals dels participants. Si no teniu fills/es, també podeu venir per tal d’observar aquestes dinàmiques, l’acompanyament i l’anàlisi i retorn que se’n fa. Aquestes dues sessions són opcionals i gratuïtes, si no voleu o no podeu, no cal que les feu.


Objectius

 

El curs d’educació viva a secundària és una formació anual que té com a objectius que els i les participants:

 • Prenguin consciència del moment evolutiu en què es troba l’alumnat de secundària.
 • Adquireixin coneixements tant de caire personal com professional que facilitin l’acompanyament pedagògic i emocional de l’alumnat.
 • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària.
 • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Dinàmiques de les sessions

 Cada sessió comptarà amb:

 • Una part vivencial sobre el tema a tractar, un petit taller dinamitzat pel facilitador/a del grup.
 • Una reflexió teòrica a partir del què s’ha viscut que permeti portar l’atenció a criteris bàsics sobre l’enfocament i l’acompanyament  de l’àrea en qüestió que permeti també compartir l’essència del què implica aquesta àrea d’experiència.
 • Una referència a materials i recursos pedagògics existents per a l’àrea en qüestió.
 • L’anàlisi de situacions que els i les participants estan vivint als seus instituts, com a exemple del treball de pràctica reflexiva que orienta tot el curs.

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

Apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, conèixer diferents recursos i jocs manipulatius. 

Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.

Redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.

L’aprenentatge i el desenvolupament de les matemàtiques, que des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa
 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.

CONTINGUTS

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada àrea: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament
MÒDUL II: LES MATEMÀTIQUES AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

Apropar-nos a una altra manera d’acompanyar l’aprenentatge de les matemàtiques, conèixer diferents recursos i jocs manipulatius.

Gaudirem dels continguts de l’àrea de les matemàtiques d’una manera menys abstracta i més propera a la realitat dels infants.

Redescobrir les matemàtiques i el seu aprenentatge per poder acompanyar als infants.

L’aprenentatge i el desenvolupament de les matemàtiques, que des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de matemàtiques per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin materials, jocs i recursos per l’aprenentatge de les matemàtiques i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa
 • Les sessions de la formació del monogràfic de matemàtiques tenen una part teòrica i una vivencial.

CONTINGUTS

 • Currículum, competències i activitats de matemàtiques per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de les matemàtiques
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament del pensament lògic matemàtic
 • Jocs, propostes i materials de matemàtiques com a eina per aprendre i ensenyar les matemàtiques.
 • Jocs i materials per a cada àrea: numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència matemàtica
 • Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques i el seu acompanyament
MÒDUL I: LES MATEMÀTIQUES A L’EDUCACIÓ INFANTIL I AL CICLE INICIAL

MOTIVACIONS I OBJECTIUS

L’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua escrita és una de les tasques escolars a la qual se li dedica més temps. Des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants: 

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Coneguin les bases teòriques actuals sobre el desenvolupament i aprenentatge de la llengua escrita, així com les característiques lingüístiques del text escrit
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de llengua escrita per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i de l’escriptura i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin títols de literatura infantil i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

CONTINGUTS

 • Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita
 • Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure
 • El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva
 • Activitats de grafisme funcional i tipologies de lletres
 • La llengua oral i la creació de situacions comunicatives
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa
 • Narracions orals i literatura infantil
 • Tallers d’escriptura creativa: textos narratius, descriptius, expositius, instructius, poètics, conversacionals, etc.
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència escrita
 • Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i el seu acompanyament
MÒDUL II: LA LECTURA I L’ESCRIPTURA AL CICLE MITJÀ I AL CICLE SUPERIOR

MOTIVACIONS I OBJECTIUS 

L’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua escrita és una de les tasques escolars a la qual se li dedica més temps. Des de l’educació viva es planteja que aquest procés tingui lloc de manera respectuosa amb els rimes de cada infant, però alhora s’opta per farcir de vivències interessants l’ambient escolar i de l’aula.

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants: 

 • Assoleixin una comprensió de com es desenvolupa el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura a les etapes d’educació infantil i educació primària
 • Coneguin les bases teòriques actuals sobre el desenvolupament i aprenentatge de la llengua escrita, així com les característiques lingüístiques del text escrit
 • Reflexionin sobre les estructures organitzatives d’escola i d’aula que afavoreixen l’aprenentatge autònom i vivencial
 • Analitzin el currículum escolar i coneguin jocs, materials i propostes de llengua escrita per a cada etapa i competència d’àmbit
 • Coneguin les principals dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectura i de l’escriptura i desenvolupin estratègies per al seu acompanyament
 • Analitzin títols de literatura infantil i coneguin una selecció d’aquests per a cada etapa

CONTINGUTS

 • Currículum, competències i activitats de llengua escrita per a cada etapa
 • Organització d’aula i dinàmiques de grup
 • Criteris i estratègies de l’acompanyament respectuós del procés d’aprenentatge de la llengua escrita
 • Estratègies mentals per a l’auto control del procés lector i del procés d’escriure
 • El lloc dels mètodes global, analític i integrador en la proposta de l’educació viva
 • Activitats de grafisme funcional i tipologies de lletres
 • La llengua oral i la creació de situacions comunicatives
 • Etapes en l’evolució del desenvolupament de la lectura i de l’escriptura
 • Jocs, propostes i materials de llengua oral i de llengua escrita per a cada subetapa
 • Narracions orals i literatura infantil
 • Tallers d’escriptura creativa: textos narratius, descriptius, expositius, instructius, poètics, conversacionals, etc.
 • Criteris d’observació i anàlisi del desenvolupament de la competència escrita
 • Dificultats en l’adquisició de la lectura i l’escriptura i el seu acompanyament

MOTIVACIONS

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement de diverses eines i recursos per a l’acompanyament emocional i el creixement integral dels nens.

La infància és un període molt significatiu en la construcció de la personalitat. Cada persona neix amb un temperament propi i al llarg dels primers anys de vida es va configurant el nostre caràcter en base a les vivències que tenim. Sovint aquestes vivències van deixant una ferida no integrada que afecta la nostra autoestima i fa que desenvolupem personatges i patrons de comportament rígids, que ens allunyen de la nostra essència i alegria vitals.

L’educació viva pretén que els espais educatius siguin entorns per l’aprenentatge actiu però també per afavorir la construcció de personalitats sanes. Els acompanyants d’aquests espais han de ser capaços de crear contextos que afavoreixin el contacte amb les tensions latents i la seva expressió en un entorn de seguretat i acceptació que faciliti la integració i reestructuració de les vivències doloroses.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

Aquest procés de contacte, elaboració, expressió i reconfiguració emocional que faciliti la construcció d’una autoestima més sana pot ser abordat des de diferents enfocaments i tècniques, que alhora responen a diferents cosmovisions. L’educació viva es basa en:

 • Una concepció sistèmica de l’ésser humà, que integra tot el teixit de relacions en les quals la persona està inserida,
 • Un respecte pels processos autopoiètics dels éssers vius, que confia en la força interior de l’ésser humà per guiar el seu desenvolupament en entorns adequats,
 • I un enfocament integrador de la complexitat de les dimensions de la persona ( bionener-gètica, corporal, emocional, simbòlica i cognitiva) i per tant de la diversitat de possibles intervencions. 

La formació pretén oferir diverses tècniques i recursos inspirats en múltiples branques terapèutiques: sistèmiques, bionergètiques i corporals, simbòliques i expressives, i cognitivo -emocionals – conductuals.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència en una diversitat de recursos i eines per afavorir el desenvolupament integral i sa dels nens.

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS  

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un recurs, tècnica o enfocament. La formació sencera pretén que els participants:

 • Entrin en contacte amb una varietat de recursos i tècniques per acompanyar el creixement emocional dels nens.
 • Desenvolupin una major comprensió de l’estructura de la personalitat infantil i dels processos d’elaboració i integració de les vivències doloroses.
 • Assoleixin una major seguretat en l’acompanyament de conflictes i símptomes del dolor emocional: situacions d’agressivitat, pèrdues, por, ansietat, separacions, hiperactivitat, mentides, exclusions, manipulacions, gelosies, etc.

EIXOS DE LES SESSIONS 

Cada sessió comptarà amb les següents parts: 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència de l’eina o tècnica d’acompanyament que es presenta. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència. 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema. 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió.

MOTIVACIONS 

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement i desenvolupament de recursos i materials pedagògics de les diferents àrees curriculars.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència sobre els continguts, materials i recursos pedagògics bàsics dels diferents àmbits

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un àrea o temàtica d’aprenentatge. La formació sencera pretén que els participants:

 • Coneguin en què consisteix cada àrea, com s’estructura, com contribueix al desenvolupament, quina funció social té, i com s’enquadra dins la cosmovisió de l’educació viva.
 • Tinguin vivències d’aprenentatge vivencial i actiu per a cada àrea i desenvolupin criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic de cada tema.
 • Coneguin materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers per a cada temàtica.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

La determinació del currículum dels sistemes educatius es nodreix de cinc fonts d’informació (sociològica, epistemològica, psicològica, pedagògica i filosòfica o cosmovisió latent), en funció de les quals les administracions educatives estableixen les competències, les assignatures i els continguts curriculars.

Cada sessió de la formació està dedicada a una àrea o temàtica i pretén oferir una justificació de com aquesta àrea respon a les diferents fonts el currículum. Sobre cada temàtica es presentarà. 

 • Quina és l’essència i com s’estructura aquesta àrea (font epistemològica)
 • Quina realitat psicològica té i com progressa al llarg del desenvolupament (font psicològica)
 • Quin valor social té (font sociològica)
 • Com contribueix a desenvolupar la cosmovisió de l’educació viva (font filosòfica)
 • I sobretot, quins plantejaments, materials i recursos pedagògics existeixen des del vessant de l’educació viva (font pedagógica)

El curs és fonamentalment pràctic i vol posar l’èmfasi en: 

 • afavorir una vivència sobre la temàtica i
 • aportar materials i recursos pedagògics que facilitin la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers en grup.

EIXOS DE LES SESSIONS 

Cada sessió comptarà amb les següents parts: 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència en relació a la temàtica de la sessió. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència. 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema. 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions. 

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió que afavoreixin la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers.

Objectius

El curs d’experiències educatives a secundària és una formació anual que té com a objectius que els participants:

 • Coneguin experiències actuals d’educació viva a secundària: els referents pedagògics, l’organització del professorat, i el funcionament en el dia a dia.
 • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària des d’un enfocament sistèmic.
 • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Continguts

Alguns dels continguts del curs són:

 • Fonaments de l’educació viva: autopoiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament a l’alumnat de secundària i cura de la comunicació
 • Acompanyament emocional, expressió de límits, i gestió de conflictes
 • Dinàmiques de grups, tutories, i relació amb les famílies
 • Tipologia d’estructures pedagògiques i enfocaments globalitzats: ambients, aprenentatge basat en projectes, processos interdisciplinars, tallers, treball cooperatiu, aprenentatge – servei, etc.
 • Materials amb un enfocament competencial: capses de recerca, petites investigacions, creació d’ambients
 • L’aprenentatge i l’avaluació competencials: eines per a la planificació, l’observació i l’anàlisi
 • Models d’organització, gestió i cohesió de l’equip de professorat

Dinàmiques de les sessions

Presentació d’experiències

Durant el curs es presenten moltes experiències actuals d’instituts d’innovació educativa. Les experiències són presentades per l’equip directiu de cada institut. A través d’aquestes presentacions, l’alumnat podrà conèixer les bases pedagògiques, l’organització, les estructures pedagògiques i el funcionament diari de l’institut.

Desenvolupament d’estratègies d’acompanyament

Hi ha també sessions dedicades al desenvolupament de les actituds i les estratègies bàsiques en l’acompanyament: la presència, l’observació, l’empatia, l’acompanyament emocional, la comunicació, les dinàmiques de grups, les tutories individuals, etc. 

Anàlisi de situacions

Durant les sessions, les coordinadores del grup acolliran l’anàlisi de situacions que els participants estan vivint als seus instituts, com a exemple del treball de pràctica reflexiva que orienta tot el curs.

DESTINATARIS I OBJECTIUS  

Per a fer aquesta formació és imprescindible haver realitzat el curs d’educació viva a les Escoles Bressol. 

L’objectiu del curs és aprofundir en aquells temes que es van tractar en la formació precedent i que necessiten més temps de dedicació ja sigui per la seva complexitat o per la seva importància en la cura dels infants.

Alhora, es tracten temes nous que pensem que necessiten ser reflexionats i debatuts per ajustar més l’acompanyament dels infants en aquestes primeres edats. 

METODOLOGIA  

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.
 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.
 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.
 • Treball personal: proposem un treball de reflexió pedagògica que posibiliti connectar la pròpia experiència amb la part més teòrica.

CONTINGUTS DEL CURS 

El curs consta de 9 sessions. Cada sessió centra la seva mirada en una temàtica concreta. Tot i aquesta divisió, la formació està concebuda com un tot integrat on cada tema se sustenta en la resta de temes plantejats. 

En aquesta ocasió els temes escollits ens serveixen per aprofundir en temes tractats en la formació precedent i alhora poder tractar temes que en la formació precedent no van poder ser abordats.Destinataris i objectius

 Aquesta formació va destinada a totes aquelles persones (acompanyants, mestres, famílies, estudiants, educadores…) que tenen relació amb la primera infància (0-3) i cerquen estratègies, aportacions i reflexions al voltant d’una mirada basada en:

 • l’amor i el respecte profund per l’infant i el seu sistema familiar
 • l’acolliment de les necessitats autèntiques de cada infant
 • la valorització de l’activitat lliure i espontània des del naixement.

Per tal de poder revisar la pròpia experiència o aportar canvis als entorns educatius per connectar més amb la vida.

Metodologia

 • Dinàmiques vivencials: les dinàmiques corporals ens permeten connectar d’una manera més autèntica amb el nostre sentir i així poder entrar en un profund treball de transformació i consciència. La majoria de les sessions tenen dinàmiques d’aquest estil.
 • Formació teòrica: anirem teixint un marc teòric que ens doni eines per aprofundir i reflexionar sobre l’acompanyament dels infants al llarg de les sessions. Comptarem també amb un campus virtual on compartir articles i aportacions de diferents referents en el camp de l’educació infantil.
 • Posada en comú: la pròpia experiència, els nostres neguits, les nostres inquietuds i descobertes ens serveixen de punt de partida per a la presa de consciència. La posada en comú ens ajuda a posar-hi llum i mirada. En totes les sessions hi haurà un espai destinat a escoltar-nos i compartir.
 • Visites: visitarem espais on nodrir-nos per a poder aportar idees i recursos a la nostra realitat.
 • Seguiment personal: proposem un treball individual, a part de les sessions, per a potenciar el creixement personal. En aquest viatge us acompanyarem fent un seguiment personal de cada participant a través de tutories i propostes de treball individual.

El curs està destinat a professionals de l’educació, estudiants i persones interessades en l’educació viva. Tenen prioritat en la inscripció les persones que ja han fet el curs de seguiment a l’educació viva i el curs d’introducció. Si queden places, s’obrirà la matrícula a d’altres persones.

 El curs està dividit en 10 mòduls formatius, 10 caps de setmana, un al mes, de setembre de 2018 a juny de 2019.

 L’horari de la formació és divendres tarda de 18:30 a 21 hores, i dissabte tot el dia de 9:30 a 20:30 hores.

 • Els divendres a la tarda hi ha una conferència i debat sobre el tema central del mòdul facilitada per una persona experta en el tema.
 • El dissabte al matí hi ha la presentació d’una experiència d’educació viva consolidada i referent d’aquest model pedagògic. Posteriorment hi ha un diàleg amb les persones impulsores d’aquesta experiència.
 • El dissabte a la tarda hi ha un taller vivencial sobre alguns dels aspectes de la temàtica del mòdul, també facilitat per un professional d’aquest tema.
 • Per acabar el dia, hi ha un espai de reflexió i seguiment dinamitzat pels facilitadors del curs, que té com a objectiu acompanyar l’assimilació del què s’ha viscut i establir les tasques d’aprofundiment.

 Entre mòdul i mòdul, es planteja un treball de reflexió i aprofundiment personals de 12 hores al mes. Hi ha una tutorització on-line durant tot el curs i accés a un plataforma digital amb recursos i materials d’aprofundiment. El curs implica també 20 hores addicionals d’observació en espais d’educació viva i possibilitat de pràctiques.

 En total el curs té una certificació oficial de 250 hores de formació, repartides en 120 hores presencials, 110 hores de treball personal i 20 hores d’observació. Després de cada mòdul es demana als participants que elaborin una memòria del què han viscut i del què ha significat aquesta vivència. La darrera sessió del curs hi haurà presentació de les memòries de cada persona.


DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a famílies que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 • L’acompanyament emocional dels infants
 • L’aprenentatge autònom i vivencial
 • El cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació a la llar d’ambients educatius respectuosos amb els processos de vida.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 Formació teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

CONTINGUTS DEL CURS

 El curs està dividit en 9 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(i) les bases en l’acompanyament,

(ii) els aprenentatges autònoms i guiats, i

(iii) els processos creatius i expressius.


El  curs mitjà d’educació viva és el segon any de la formació en educació viva, és  a dir, la continuació del curs d’introducció. En anys anteriors, aquest curs de segon any rebia el nom de curs de seguiment.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i altres persones que ja hagin realitzat el curs d’introducció.

El curs mitjà d’educació viva té com a objectius que els participants:

 • Desenvolupin les actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA): Presència, Observació, Empatia, coMunicació, i acompanyament Adequat
 • Adquireixin una major percepció i desenvolupin estratègies per a l’acompanyament emocional i pedagògic dels infants
 • Coneguin recursos i eines per a la preparació d’ambients i vivències d’aprenentatge de qualitat segons l’Índex de Qualitat d’Educació Viva.
CONTINGUTS DEL CURS

 El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en dos grans mòduls:

(i) les actituds i les estratègies per a l’acompanyament emocional, i  

(ii) l’acompanyament pedagògic.


La formació d’educació viva ofereix diversos cursos i nivells. El curs d’introducció és el primer any d’aquesta formació, que presenta les bases de la proposta pedagògica de l’educació viva.

DESTINATARIS I OBJECTIUS DEL CURS D’INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ VIVA

El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

 • L’aprenentatge autònom i vivencial,
 • L’acompanyament emocional dels infants,
 • El cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació d’entorns educatius respectuosos amb els processos de vida.